ខេខេអេហ្វអេហ្វ បេន ខាមបូឌា ខូអិលធីឌី


KKFF BEND(CAMBODIA) CO.,LTD

Add:BLDG. NO.D71-1, SSEZ, NATIONAL RD NO. 4,212 KM,PREY NOB DIST. SIHANOUK VILLE, CAMBODIA. 
Tel: 00855-097-8609813 

E-mail:info@kkfbend.com                                                                     

            

  • 1
Contact Form
Subject:
Message:
Email:
Captcha: